JANASZAK, DAVID
photo of JANASZAK DAVID North Jr High
TEACHER, SOCIAL STUDIES
320-370-7096
 email JANASZAK DAVID  
 view website for JANASZAK DAVID
 
 LABEAU, JOURDAN
photo of LABEAU JOURDAN North Jr High
TEACHER, SOCIAL STUDIES
 email LABEAU JOURDAN  
 view website for LABEAU JOURDAN
 
 MITCHELL, ANGELA
photo of MITCHELL ANGELA North Jr High
TEACHER, SOCIAL STUDIES
320-370-7076
 email MITCHELL ANGELA  
 view website for MITCHELL ANGELA
 
 SHANLEY, EVAN
photo of SHANLEY EVAN North Jr High
TEACHER, SOCIAL STUDIES
320-370-7066
 email SHANLEY EVAN  
 view website for SHANLEY EVAN
 
 WATSON, CORTNEY
photo of WATSON CORTNEY North Jr High
TEACHER, SOCIAL STUDIES
320-370-7089
 email WATSON CORTNEY  
 view website for WATSON CORTNEY